سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جدیدترین جکها, جدیدترین جکها 96, جدیدترین جکها تلگرامی, جدیدترین

جدیدترین جکها

?ک? از دوستام عاشق ?ه دختره بود نامزد کردن با هم؛

خ?ل? همو دوست داشتن بعد از ?ه مدت دختره
گذاشت رفت با ?ک? د?گه ازدواج کرد. دوستم اومده
بود پ?شم سرشو گذاشته بود رو زانوهام گر?ه م? کرد
و م? گفت: عشق و عاشق? همش دروغه ! د?گه م?
خوام مثل تو باشم عاشق نشم؛ وابسته نشم؛ پست
باشم؛ آشغال باشم؛ عوض? باشم؛ مثل ?شخورا زندگ?
کنم ! مونده بودم دلدار?ش بدم ?ا بزنم لهش کنم.


سرشمار? در اسرائیل
:

- س?م
- به به س?ااام پ?سر گلم؛ بفرما تو
- خ?ل? ممنون ،،، شما چند تا بچه دار?ن ؟
- حا? چرا دم در، بفرما تو کس? خونه ن?ست !
- نه مزاحم نم?شم،فقط بگ?ن چند تا بچه دار?ن ؟
- چرا نم?ائ? تو خودت بشمار?، تعارف م?کون? ها ؟
- نه متشکرم در ح?ن انجام وظ?فه هستم
- ش?ش تا
- چندتا پسر چند تا دختر
- حا? م?ومد? تو ?ه چائ? م?خورد?م ببم جان !!
- خ?ل? ممنون
- همشان پسرن
- متشکرم ... خدافظ
- بند کفشت بازه مهندس
- باشه سر کوچه م?بندم !! |: |:


بچه که بودم بابام منو برد استانبول بعد که بزرگ
شدم فهم?د
گولم زده و
من برده بود تبر?ز و تو تاکس? هم ترانه ? ابراه?م
تاتل?س گذاشته بودند
چند بارم سفر کانادا رفتیم |:


جا?زه? بهتر?ن م?وه م?رسه به موز .. هم خوشمزه
اس هم راحت پوستش کنده م?شه هم کث?ف کار?
نداره هم نم?پره تو گلوت هم تلخ نم?شه .. بسکه
بزرگواره

کشاورز? مشغول پاش?دن بذر بود، مرد مغرور? به
او رس?د و با تکبر گفت: بکار بکار که هر چه بکار?
ما م?خور?م .
کشاورز نگاه? به او انداخت و گفت:دارم ?ونجه
م?کارم !!!!

آقا? مجر?: دار?د چ?کار م?کن?د؟
.hovalrazagh.ir/" target="_blank">.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پسر عمه زا: دار?م م?ر?م ب?رون لپ تاپو خاموش
کن?م
آقا? مجر?: لپ تاپ که ا?نجا رو م?زه !
ک?ه قرمز?: آره. از برق در آورد?مش خاموش نشد ،
دار?م م?ر?م ف?وز رو قطع کن?م ! ((((((((:


به س?مت? اون گارسون? که وقت? برا? بار اولت
رفت? تو ?ه رستوران و گفت? " همون هم?شگى " تو
رو جلو دوستات ضا?ع نکرد و رفت گرونتر?ن
غذاشونو اورد که دوباره از?ن گ و ه ها? اضاف?
نخور? !


درس ها? عموم? دانشگاه ها? پاکستان:
اند?شه انفجار? 1و2
وصا?ا? بمب گذار
فیزیک انتهارى
بمب سازى و آزمایشگاه
ر?شه ها? انفجار
تعلیمات انفجارى
تاریخ ترور
انفجارات گسسته
کنترل انفجار و تنظ?م جمع?ت
) تو شناسنامه هاشونم ?ه تار?خ تولده ?ه تار?خ
انفجار ( (((((((((((((:


سوال امتحانمون:
اکبر 8 سال دارد سن او 2 برابر سن صفدر است ! اگر
صفدر نصف پولش راخرج کند !! اکبر چندگردو دارد؟
وجعفر ک?ست؟؟


اونرو داشتم جورابامو م?شستم ) بعله خودمون
م?شور?م ( بابام اومد گفت جورابا?ه منم بشور .منم
گفتم بابا مگه تو جورابا?ه منو م?شور? که من ماله
تورو بشورم؟گفت تو وقت? کره خر بود? ماله تورو
من م?شستم . منم گفتم مگه تو ا?ن کره خر?؟
ه?چ? د?گه ا?ن هوا?ه پارک سر کوچه انقد م?چسبه
مخصوصا شباااا

الو ... عادل !
_ بدو که زنت داره زا?مان م?کنه و م?خواد بچه ب?اره
_ باشه باشه ا?ن خودمو م?رسونم
سپس گوش? رو قطع کرد و شروع کرد به دو?دن
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
?ه لحظه ا?ستاد و با خودش گفت:
ا?ن که موقع زا?مانش ن?ست
اشکال نداره م?رم م? ب?نم
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دوباره ا?ستاد و باخودش گفت:
زن من که اص? حامله نبود
اشکال نداره م?رم م? ب?نم قض?ه چ?ه؟
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
باز هم ا?ستاد و باخودش گفت:
من که اص? ازدواج نکردم زن ندارم
اشکال نداره م?رم بب?نم قض?ه چ?ه؟
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
دو?د
?ه بار د?گه ا?ستاد و باخودش گفت:
اص? من که عادل ن?ستم:|


اگر دیدین یه پسر تو یه جمع خاص ) خانواده ( دو
سه دقیقه آخر تماس تلفنیش میخنده و اصرار داره
زود قطع کنه و فقط از کلماتی مانند:
و همچنین
شما لطف داری
منم همینطور
و ....
استفاده میکنه فکر نکنید خیلی باک?سه، داره فحش
ناموس? میخوره، نمیتونه جبران کنه ..


هر چ? داشتم فروختم
ش?ش ماه دارم چا? گلستان م?خرم که تو?وتا برنده
بشم
تازه فهم?دم تو?وتا جا?ز? چا? محسنه !
کمرم شکست !


تو اتوبوس نشسته پودم پ?رزنه ازم پرس?د: مادر
کجا درس م?خون?؟
گفتم: گرگان مادرجون.
گفت: کرمان؟
گفتم: نه گرگان .
گفت: آها کجا? کرمان م?خون?؟
گفتم: گرگان م?خونم
گفت: گفت? کجا? کرمان؟
د?دم زشته صدامو بلندکنم گفتم: آره کرمان م?خونم
گفت: پس چرا ه? م?گ? گرگان ! ؟
|||:


اینجا ایرانه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ماست سِون از ویندوز سِون گرونتره |:


* دو تا خانم تو محل کارشون داشتند با هم صحبت
م? کردند ...
اول?: د?شب، شب خ?ل? خوب? برا? من بود. تو چه
طور؟
دوم?: مال من که فاجعه بود . شوهرم وقت? رس?د
خونه ظرف سه دق?قه شام خورد و بعد از دو دق?قه
رفت تو رخت خواب و خوابش برد . به تو چه جور?
گذشت ؟
اول?: خ?ل? شاعرانه و جالب بود . شوهرم وقت? رس?د
خونه گفت که تا من ?ه دوش م? گ?رم تو هم لباساتو
عوض کن بر?م ب?رون شام. شام رو که خورد?م تا
خونه پ?اده برگشت?م و وقت? رس?دم منزل شوهرم
خونه رو با روشن کردن شمع رو?ا?? کرد.
گفت وگو? همسران ا?ن دو زن:
شوهر اول?: د?روزت چه طور? گذشت ؟
شوهر دوم?: عال? بود. وقت? رس?دم خونه شام رو?
م?ز آشپزخونه آماده بود. شام رو خوردم و بعدش رفتم
خواب?دم . داستان تو چه جور? بود ؟
شوهر اول?: رس?دم خونه شام نداشت?م، برق رو قطع
کرده بودند چون صورت حسابشو پرداخت نکرده بودم
بنابرا?ن مجبور شد?م بر?م ب?رون شام بخور?م. شام هم
ب?ش از اندازه گرون تموم شد و مجبور شد?م تا خونه
پ?اده برگرد?م . وقت? رس?دم خونه ?ادم افتاد که برق
ندار?م و مجبور شدم چند تا شمع روشن کنم ...
نت?جه اخ?ق?:
ا?ن که اصل داستان چ?ه، مهم ن?ست . شکل ارائه شما
مهمه ...


من هرجا باشم مامانم فقط م?گه زود ب?ا
من زنگ بزنم با صدا? ?واش بگم:مامان من ز?ر ?ه
تر?ل? کوکائ?ن گ?ر کردم پل?س ا?نجارو محاصره
کرده،
باشه فقط زود ب?ا |:


وهما?ش? به زنام?گن الان به شوهراتون پ?ام بد?ن
که عاشقتم وجواباشوباصدا? بلندبخون?ن جوابا:
شما؟
اوه مر?ض شد?؟
عز?زم منم با من?؟
بازم ماش?ن رو کجا کوبوند?؟
من منظورت رو متوجه نم? شم؟
دوباره چه دست گل? به آب داد?؟
برو سر اصل مطلب چقدر پول لازم دار?؟


یه نفر با چشما و گوشهای کام? بسته در اداره های
دولتی فقط از روی بو و رایحه موجود در فضا
میتونه ساعت رو حدس بزنه !!
بوی دهن: 8 الی 9 صبح
بوی نون و خیار: 9 تا 10
بوی عرق: 10 تا 12
بوی جوراب: 12 تا 1
بوی میکس عرق ، جوراب ، گ?ب: نماز ظهر
بوی نهار 1: تا 2
بوی آروغ: 2 الی 3 بعدازظهر


مورد داشت?م
دختره م?خاسته انگر? بردز دانلود کنه
نم?دونسته اسمش چ?ه
تو? گوگل سرش کرده:
باز? که تو تبلت سارا باز? کردم که جوجوهاش
خشجل بودن
ب?ا?ن همه دست به دست هم بد?م
دخترا رو اذ?ت نکن?م
ا?نا اگه خوب بشن
د?گه خودمون سوژه ندار?مااااااا


رو? ش?شه عقب ?ه ماش?ن نوشته بود
" Or Ali "
کل? با خودم کلنجار رفتم که ا?ن ?عن? چ?؟؟
آخر سر به هزار زحمت خودمو بهش رسوندم و
پرس?دم: آقا ا?ن که نوشت? ?عن? چ?؟
گفت: ترجمه انگل?س? ) ?ا عل? (.
خب برادر من حداقل ?ه ک?س زبان برو


از ?ه بنده خدا?? شن?دم م?گفت:
به ?ه شماره ناشناس اسمس دادم:
خ?ل? ب?شعور? عوض? !!
جواب داده:
ببخش?د شما منو از کجا م?شناس?د؟ !
خدا?ا ا?ن شاد?ا رو از ما نگ?ر |:


اطاق تم?ز ، مال آدما? کم حافظست که همش
?ادشون م?ره چ?رو کجا گذاشتن !!!
ماکه حافظمون خوبه که مشکل? ندار?م !!!!
اصن حس خوب? بم دست م?ده وقت? م?رم تو
اطاقم م?ب?نم جورابم رو گ?تارمه ، گ?تارم تو
گلدونه ، گلدون ز?ر تخته ،
((((((((((=


درسته آزما?ش اعت?اد قبل از عقد ن?ازه
ول? مسئول?ن با?د ?ه فکر? کنند که زندگ?
با دستشو?? کردن تو ل?وان آغاز نشه .....


امروز ? دختره رو تو دانشگاه گرفتن !!!
آخه ه?چ? سرش نبود
ساپورتم پوش?ده بود !!!
حراست دانشگاه: ا?ن چ وضع?ه؟؟!!!!
گفت: مگه پسرا هم با?د حجاب کنن !!!
اونوقت من |-:
پسره O:
حراست $-:
پسرا o_O
دخترا D-:


س?مت? اون?که اومد بغضشو قورت بده
.
.
.
.
.
.
بادش در رفت
نخند خب بهش فشار اومده د?گه


دانشجو: استاد You can go out ?عن? چ? ؟
.
.
.
.
استاد: م?تون? بر? ب?رون ....
.
.
.
.
.
.
دانشجو: مرس? استاد ، بچه ها خداحافظ تا فردا ..


برادرزادم د?روز گر?ه کرد واسش تبلت خر?دن
من بچه بودم ?ادمه 3ماه گر?ه کردم واسم ?ه
شمش?ر پ?ست?ک? خر?دن با همونم منو م?زدن (((:


?ک? از فانتز?ام ا?نه که ?ه روز کنار خ?ابون وا?سم
بعد چند تا دختر با ماش?ن ب?ان جلو پام ترمز کنن
بعد اصرار کنن سوار شم بعدم منو ببرن دامنمو لکه
دار کنن


تو? ?خچالمون موز د?دم، به مامانم گفتم: چه
عجب موز خر?د?؟
م?گه:
.
موز خر?دم تا گوجه ها رو نخور?د


در عجبم از نخود و لوبیا با این جُثّه ى ریز
که چه بادهاى عظیمى در خود نهفته دارند !!!...


اول?ن بار? که از سر ک?س دانشگاه منو انداختن
ب?رون
واسه ا?ن بود که ماژ?ک نم?نوشت
استاد گفت:
چرا ا?ن نم?نو?سه؟
منم گفتم دکمه شو بزن ...
استاد دو ثان?ه به ماژ?ک نگاه کرد
بعد د?گه ه?چ? من خودم رفتم ب?رون ..
وا?اااا ! ا?نم استاده آخه ! ؟ !!


عاغا د?شب هممممممممممه دور هم نشسته بود?م
پسرخالم موبا?لش زنگ خورد ، ?ه خورده سرخ و سف?د
شد تابلو بود مخاطب خاصشه ! همه
سکوووووووووووووت !
حا? پسرخالم: بله؟ س?م ، ممنون شما؟ نخ?ر اشتباه
گرفت?ن من خودم ده دق?قه د?گه بهتون زنگ م?
زنم !!
خب اسکل به ک? زنگ م?زن? اگه اشتباه گرفته !! ؟
پرفسور ا?ن بم اس ام اس داده حال کرد? د?شب
چطور? قض?ه رو جمع کردم ، ه?چک? نفهم?د:|


مـرد بـاس صـبح کـه از خـواب پـا م?ـشـه عـربـده
بکشـه عــــــــــــ?ــــــــــــال !!! مـاچ صبـحـگاهـ? مـن
کــو ؟؟؟؟؟؟؟

پیامک های ویژه عید غدیر، پیامک ویژه عید غدیر، پیامک عید غدیر

 

عید غدیر, اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیر, اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94, اشعار تبریک عید غدیر, بهترین اس ام اس های عید غدیر, جدیدترین اشعار عید غدیر, جملات زیبای تبریک عید غدیر, دوبیتی تبریک عید غدیر, دوبیتی عید غدیر, عید غدیر خم, عید غدیر و خادثه منا, متن تبریک عید غدیر, متن تبریک ویژه عید غدیر, متون زیبای عید غدیر, پیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر
http://s6.picofile.com/file/8215019000/eid_ghadir.jpg
پیامکهای ویژه عید غدیر

ای ساقی کوثر ای شفیع عرصات
در شأن تو آمده فراوان آیات
امشب صلواتی است شراب نابت
جام دگرم بده به ذکر صلوات
عید سعید غدیر خم مبارک باد

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94

ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام
بر تو ای روز امامت از همه امت سلام
از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام
ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94

امروز به میخانه ی مولا مستیم
در محضر اهل بیت عصمت هستیم
این عید غدیر است و بهار صلوات
کز بند غم و غصه و ماتم رستیم
عید سعید غدیر خم مبارک باد

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
جدیدترین متن تبریک عید غدیر 94

بر اوج کجاوه ها دو دست خورشید
دست علی و دست پیمبر تابید
زین نورٌ علی نور چو شد دین تکمیل
عطر صلوات حق به عالم پیچید
عید سعید غدیر خم مبارک باد

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94

گرفت پرچم اسلام را على در دست
از این گزیده، زمین و زمان به خود بالید
به یمن فیض ولایت، شراب خمّ الست
به عشق آل على از غدیر خم جوشید . . .
عید غدیر خم مبارک باد

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
متن زیبا برای عید غدیر

یک روز دلم به جشن مولا علی می رفت
در عیدِ غدیرِ خُم به صحرا می رفت
هر کوه که در برابر می‏دیدم
چون دستِ علی بود که بالا می رفت

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94

سرشار سرور و شادی بسیاریم
سرمست ولای حیدر کرّاریم
صد حمد که با ذکر شریف صلوات
بر حبل ولایتش تمسّک داریم
عید سعید غدیر خم مبارک باد

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
پیامک تبریک عید غدیر

ادامه مطلب پیامک تبریک عید غدیر


پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر

عید غدیر, اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیر, اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94, اشعار تبریک عید غدیر, بهترین اس ام اس های عید غدیر, جدیدترین اشعار عید غدیر, جملات زیبای تبریک عید غدیر, دوبیتی تبریک عید غدیر, دوبیتی عید غدیر, عید غدیر خم, عید غدیر و خادثه منا, متن تبریک عید غدیر, متن تبریک ویژه عید غدیر, متون زیبای عید غدیر, پیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,


جوی خون شد از منا جاری به حج / یوسف گم گشته عَجّل بر فَرَج
شد زنو آدینه‌ای دیگر پدید / بارِ دیگر جمعه‌ای غمگین رسید
جمعه را غم همدمی دیرینه باز / همسُرایِ غِصّ?ِ سوز و گداز
غِصّ?ِ زیبای عشق و انتظار / در فراق و دوری و حرمانِ یار
 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94

( من کنت مولا فهذا علی مولا )
حلول عید ولایت و امامت را که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان
با عرشیان و فرشیان است ، محضر شما و همه ی شیعیان
تبریک و تهنیت عرض می نمایم

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی / به کائنات ندا شد به صوت جلی
که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر / امام و سرور و مولا علیست علی
عید غدیر خم مبارک

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
متن عید غدیر خم

امسال علی رغم حوادث منا
باید ک شود عید ولایت احیا
این قوم اگر حاشیه هم ساخته اند
مسرور نمایید دل فاطمه را
عاشورا نتیجه بی توجهی به غدیر است
عید غدیر مبارک

 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
اس ام اس و متن تبریک عید غدیر 94

بر عید غدیر عید اکبر صلوات
بر چهره ی نورانی حیدر صلوات
بر فاطمه این عید هزاران تبریک
بر یک یک اهل بیت کوثر صلوات
عید سعید غدیر خم مبارک باد
 اس ام اس تبریک عید غدیر خم, اس ام اس عید غدیر, اس ام اس های زیبای عید غدیرپیامک عید غدیر, پیامک های زیبا عید غدیر, پیامک های زیبای عید غدیر,
اس ام اس جدید تبریک عید غدیر خم
ادامه مطلب پیامک های زیبای عید غدیر,